View Your Cart

S H O P
I N F O

Blue Lagoon Necklace

Blue Lagoon Necklace-Blue Lagoon Necklace, Chalcopyrite, spinnel, pyrite
#SP18008 Blue Lagoon Necklace

Chalcopyrite, spinnel, pyrite

Location: Deborah Kents, Tampa FL 813-259-1150

Price: $270

1 in stock

Tell a friend! Tell a friend!

B e y o u r s e l f . F e e l f a b u l o u s .