View Your Cart

S H O P
I N F O

Black Deco Necklace

Black Deco Necklace-Labradorite, black agate, gold-filled chain
Black Deco Necklace-Labradorite, black agate, gold-filled chain
#W10030 Black Deco Necklace

Labradorite, black agate, gold-filled chain

Location: Deborah Kents, Tampa FL 813-259-1150

Price: $169

1 in stock

Tell a friend! Tell a friend!

B e y o u r s e l f . F e e l f a b u l o u s .